درختان گياهان سبزي هستند كه مانند ساير گياهان ريشه ، ساقه ، برگ و دانه دارند.

 درختان را مي توان دير پاترين گياهان سبز ناميد. در شمال غربي آمريكا درختان كهنسالي به نام سكويا وجود دارندكه بيش از چهار هزار سال از عمرشان مي گذرد، يعني قرنها قبل از آنكه كريستف كلمب آمريكا را كشف كند، آنها وجود داشته اند. درختان بزرگترين گياهان سبز هستند. احتمالاً بلند ترين درختان جهان را، كه به ردوود معروف اند، در كاليفرنيا مي توان يافت. پارك جنگلي ملي هامبولت درخت عظيم الجثه اي وجود دارد كه شايد بلندترين درخت جهان باشد. اين درخت به درخت فوندر معروف است كه شايد بلندي آن به 110 متر برسد. بعضي از صاحبنظران معتقدند كه قرنها قبل درختان اكاليپتوس استراليا به بلندي درختان عظيم الجثه كاليفرنيا بوده اند. اما پس از گذشت زمانها طولاني، امروزه ارتفاع آنها در حدود 15 متر كاهش يافته است. دو نوع درخت ديگري كه با درختان رودوود كاليفرنيا قابل مقايسه هستند، عبارتند از كاج دوگلاس و سكويا كه ارتفاع آنها به حدود 91 متر مي رسد. ريشه نه تنها آب و مواد معدني را از خاك جذب مي كند بلكه به باعث مي شود كه درخت راست و استوار بر روي زمين قرار گيرد. آيا مي دانيد به همان اتدازه كه شاخه ها فضا را اشغال مي كنند   ريشه ها نيز در دل خاك گسترده مي شوند؟ جلب است اگر بدانيد كه كارشناسان مي توانند سن درختان را به وسيله شمردن حلقه هاي متحدالمركزي مقطع عرضي تنه درخت محاسبه كنند. حلقه هاي لايه هايي از جنس چوب هستند كه قسمت عرضي تنه درختان قرارگرفته اند و هر ساله يك حلقه بر تعداد حلقه هاي قبلي در پوسته درخت افزوده مي شود. هر يك حلقه نشانگر يك سال عمر درخت است ودليل اينكه تنه درخت كلفت تر مي شود همين است. درخت نه تنها بر تعداد حلقه هاي تنه بلكه بر تعداد حلقه هاي شاخه هاي خود نيز مي افزايد. رشد طولي درخت در انتهاي شاخه ها صورت مي گيرد وبه اين ترتيب بر ارتفاع گياه افزوده مي شود.بنابر اين، قسمت پايين تنه درخت يقه هرگز رشد طولي نمي كند و همواره مستحكم واستوار بر روي زمين باقي مي ماند.

+ نوشته شده توسط رضا در شنبه سوم شهریور ۱۳۸۶ و ساعت 13:9 |